کارت ویزیت
چاپ افست (1000عدد)
   
سلفون براق یکرو 20500 تومان تحویل 2 روزکاری میباشد.
سایز ارسال فایل 8.2*4.8 . مشاهده نمونه کار
سلفون براق دورو 26500 تومان تحویل 4 الی 5 روزکاری
میباشد. سایز ارسال فایل 8.2*4.8 . مشاهده نمونه کار
سلفون مات یکرو 22000 تومان تحویل 4 الی 5 روزکاری
میباشد. سایز ارسال فایل 4/8*8/2
سلفون مات دورو 27500 تومان تحویل 4 الی 5 روزکاری
میباشد. سایز ارسال فایل 4/8*8/2
بدون روکش یکرو 25000 تومان تحویل7روزکاری میباشد.
سایز ارسال فایل 4/8*8/2
بدون روکش دورو 25000 تومان تحویل7روزکاری میباشد.
سایز ارسال فایل 4/8*8/2
براق دورگرد یکرو 6*9 42500 تومان تحویل  7 روزکاری میباشد.
سایز ارسال فایل 6*9 فایل خروجی 5.5*8.5 میباشد
براق دورگرد دورو 6*9 42500 تومان تحویل  7 روزکاری میباشد.
سایز ارسال فایل 6*9 فایل خروجی 5.5*8.5 میباشد
مات دورگرد یکرو 6*9 43500 تومان تحویل  7 روزکاری میباشد.
سایز ارسال فایل 6*9 فایل خروجی 5.5*8.5 میباشد
مات دورگرد دورو 6*9 43500 تومان تحویل  7 روزکاری میباشد.
سایز ارسال فایل 6*9 فایل خروجی 5.5*8.5 میباشد
کتان یکرو ( آلمانی) 34500 تومان تحویل 7 الی 10 روزکاری
میباشد. سایز ارسال فایل 4/8*8/2
کتان دورو ( آلمانی) 34500 تومان تحویل 7 الی10روزکاری
میباشد. سایز ارسال فایل 4/8*8/2
طرح چرم یکرو 32500 تومان تحویل 7 الی 10 روزکاری
میباشد. سایز ارسال فایل 4/8*8/2
طرح چرم دورو 34500 تومان تحویل 7 الی 10 روزکاری
میباشد. سایز ارسال فایل 4/8*8/2
لمینت براق یکرو و دورو 74500 تومان تحویل 5 روزکاری میباشد.
سایز  فایل خروجی 5/5*8/5
لمینت مات یکرو و دورو 85500 تومان تحویل 7 روزکاری میباشد.
سایز فایل خروجی 5/5*8/5
لمینت مات موضعی 5 رنک طلایی /
نقره ای
130000 تومان تحویل 10 الی 12 روزکاری
میباشد. سایز ارسال فایل 6*9
کارت ویزیت برچسبی 26500 تومان تحویل 4 الی 5 روزکاری
میباشد. سایز ارسال فایل 4/8*8/2
لیبل سی دی 93500 تومان فایل را در ابعاد 12*12
طراحی کنید فایل را به صورت یکنواخت طراحی نمایید و از استفاده دایره و
strok بپرهیزید . تحویل 5 روزکاری میباشد.  
کارت ویزیت
فوری دیجیتال سایز 5*9
   
لمینت براق یکرو(بسته 100
عددی)
50300 تومان سایز تحویلی  4.6*8.6
گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
لمینت براق یکرو(بسته 200
عددی)
65600 تومان سایز تحویلی  4.6*8.6
گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
لمینت براق یکرو(بسته 300
عددی)
77500 تومان سایز تحویلی  4.6*8.6
گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
لمینت براق یکرو(بسته 500عددی) 107400 تومان سایز تحویلی  4.6*8.6
گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
لمینت براق یکرو(بسته 1000
عددی)
197800 تومان سایز تحویلی  4.6*8.6
گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
لمینت براق دورو(بسته 100عددی) 55700 تومان سایز تحویلی  4.6*8.6
گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
لمینت براق دورو(بسته 200عددی) 72800 تومان سایز تحویلی  4.6*8.6
گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
لمینت براق دورو(بسرته 300
عددی)
92500 تومان سایز تحویلی  4.6*8.6
گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
لمینت براق دورو(بسته 500عددی) 131600 تومان سایز تحویلی  4.6*8.6
گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
لمینت براق دورو(بسته
1000عددی)
233200 تومان سایز تحویلی  4.6*8.6
گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
لمینت مات یکرو(بسته 100 عددی) 51200 تومان سایز تحویلی  4.6*8.6
گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
لمینت مات یکرو(بسته 200 عددی) 67400 تومان سایز تحویلی  4.6*8.6
گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
لمینت مات یکرو(بسته300 عددی) 80000 تومان سایز تحویلی  4.6*8.6
گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
لمینت مات یکرو(بسته500 عددی) 110600 تومان سایز تحویلی  4.6*8.6
گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
لمینت مات یکرو(بسته1000 عددی) 191200 تومان سایز تحویلی  4.6*8.6
گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
لمینت مات دورو(بسته 100عددی) 56600 تومان سایز تحویلی  4.6*8.6
گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
لمینت مات دورو(بسته 200عددی) 78200 تومان سایز تحویلی  4.6*8.6
گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
لمینت مات دورو(بسته 300عددی) 95000 تومان سایز تحویلی  4.6*8.6
گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
لمینت مات دورو(بسته 500عددی) 135800 تومان سایز تحویلی  4.6*8.6
گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
لمینت مات دورو(بسته 1000عددی) 241600 تومان سایز تحویلی  4.6*8.6
گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
سلفون براق یکرو(بسته 100عددی) 46700 تومان سایز تحویلی  4.6*8.6
گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
سلفون براق یکرو(بسته 200عددی) 58400 تومان سایز تحویلی  4.6*8.6
گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
سلفون براق یکرو(بسته 300عددی) 67500 تومان سایز تحویلی  4.6*8.6
گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
سلفون براق یکرو(بسته 500عددی) 89600 تومان سایز تحویلی  4.6*8.6
گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
سلفون براق یکرو(بسته
1000عددی)
149200 تومان سایز تحویلی  4.6*8.6
گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
سلفون براق دورو(بسته 100عددی) 52100 تومان سایز تحویلی  4.6*8.6
گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
سلفون براق دورو(بسته 200عددی) 69200 تومان سایز تحویلی  4.6*8.6
گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
سلفون براق دورو(بسته 300عددی) 82500 تومان سایز تحویلی  4.6*8.6
گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
سلفون براق دورو(بسته 500عددی) 114800 تومان سایز تحویلی  4.6*8.6
گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
سلفون براق دورو(بسته
1000عددی)
199600 تومان سایز تحویلی  4.6*8.6
گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
سلفون مات یکرو(بسته 100عددی) 47600 تومان سایز تحویلی  4.6*8.6
گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
سلفون مات یکرو(بسته 200عددی) 60200 تومان سایز تحویلی  4.6*8.6
گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
سلفون مات یکرو(بسته 300عددی) 70000 تومان سایز تحویلی  4.6*8.6
گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
سلفون مات یکرو(بسته 500عددی) 93800 تومان سایز تحویلی  4.6*8.6
گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
سلفون مات یکرو(بسته 1000عددی) 157600 تومان سایز تحویلی  4.6*8.6
گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
سلفون مات دورو(بسته 100عددی) 53000 تومان سایز تحویلی  4.6*8.6
گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
سلفون مات دورو(بسته 200عددی) 71000 تومان سایز تحویلی  4.6*8.6
گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
سلفون مات دورو(بسته 300عددی) 85000 تومان سایز تحویلی  4.6*8.6
گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
سلفون مات دورو(بسته 500عددی) 119000 تومان سایز تحویلی  4.6*8.6
گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
سلفون مات دورو(بسته 1000عددی) 218000 تومان سایز تحویلی  4.6*8.6
گلاسه 250 گرمی رنگ خور پایین (نسبت به رنگ خور کار قیمت متفاوت میشود)
کتان یکرو 1000 عددی 60000 تومان کتان 300 گرمی اصل   سایز
8.2*4.8  تحویل 4 تا 8 ساعته
کتان دورو 1000 عددی 90000 تومان کتان 300 گرمی اصل   سایز
8.2*4.8  تحویل 4 تا 8 ساعته
کارت ویزیت
شیشه ای
   
کارت ویزیت شیشه ای(100 عدد) 97000 تومان سایز 8.2*4.8
کارت ویزیت شیشه ای(200 عدد) 121000 تومان سایز 8.2*4.8
کارت ویزیت شیشه ای(400 عدد) 172000 تومان سایز 8.2*4.8
کارت ویزیت شیشه ای(500 عدد) 202000 تومان سایز 8.2*4.8
کارت ویزیت شیشه ای(1000 عدد) 337000 تومان سایز 8.2*4.8
کارت ویزیت شیشه ای(100 عدد) 105000 تومان سایز 9*5
کارت ویزیت شیشه ای(200 عدد) 135000 تومان سایز 9*5
کارت ویزیت شیشه ای(400 عدد) 190000 تومان سایز 9*5
کارت ویزیت شیشه ای(500 عدد) 230000 تومان سایز 9*5
کارت ویزیت شیشه ای(1000 عدد) 385000 تومان سایز 9*5
تراکت
گلاسه135 گرم چاپ افست 4 رنگ
   
A6 یکرو / دورو 5000 عددی 120000 تومان گلاسه 135 گرم / چاپ 4 رنگ
همزمان افست / تحویل 7 الی 10 روز
A5 یکزو/ دورو 5000 عددی 218000 تومان گلاسه 135 گرم / چاپ 4 رنگ
همزمان افست / تحویل 4 الی 8 روز (با دفتر هماهنگی کنید)
A6 یکرو 10 * 14 1000 عددی 35000 تومان بسته : 1000
عددی                   مدت زمان تحویل :  4 الی 8
چاپ 4 رنگ همزمان / گلاسه 135 گرم
A5 یکرو 19.5 * 14 1000 عددی 75000 تومان  
A4 یکرو 29*19.5 1000 عددی 120000 تومان سته : 1000
عددی                   مدت زمان تحویل :  3 الی 7 روز کاری
سایز 19.5 * 29   گلاسه 135 گرم براق
A3 یکرو گلاسه 135 چاپ رنگی 220000 تومان سته : 1000
عددی                   مدت زمان تحویل :  1 الی 3 روز کاری
سایز خروجی : 28.6 * 42   گلاسه 135 گرمی
خاص 6.5 * 19.5 یکرو 1000 عددی 35000 تومان سایز 6.5 * 19 سانتیمتر  +
چاپ تمام رنگی یکرو
A5 دورو 1000 عددی 110000 تومان سایز 21 * 14.5  چاپ چهار
رنگ گلاسه 135 تحویل = 4 الی 10 روز کاری
A4 فوری یکرو / دورو 1000 عددی 190000 تومان بسته : 1000
عددی                   مدت زمان تحویل :  یک الی دو روز به جای 1000 عدد
A4 می توان 2000 عدد A5 با همین قیمت سفارش داد
چاپ طلاکوب    
ساخت کلیشه گراور تا ابعاد
7*4.5سانتیمتر
50000 تومان ارتفاع : 1.5mm : این نوع
کلیشه فقط جهت چاپ طلاکوب بر روی اجسام صاف قابل استفاده می باشد .
چاپ طلاکوب 500 تومان قیمت هر عدد بر مبنای
حداقل 250 عدد میباشد ، کمتر از این تعداد معادل 250 عدد محاسبه خواهد شد
چاپ داغی 500 تومان قیمت هر هدد بر مبنای حد
اقل 250 عدد میباشد ، کمتر از این تعدا معادل 250 عدد محاسبه خواهد شد
ساخت کلیشه گراور تا ابعاد
7*4.5سانتیمتر
60000 تومان ارتفاع 3mm : این نوع
کلیشه برای چاپ داغی و طلاکوب قابل استفاده است و کیفیت بهتری دارد
چاپ دیجیتال
ورقی رنگی (از کاغذ 80 گرم و گلاسه 135 تا مقوا 250 گرم گلاسه)
   
چاپ دیجیتال رنگی یکرو A4 1500 تومان جنسهای قابل چاپ : تحریر
80 گرم / تحریر 100 گرم / گلاسه 135 گرمی / گلاسه 200 گرمی / گلاسه 250
گرمی در قسمت توضیحات نوع جنس را مشخص نمایید
چاپ دیجیتال رنگی دورو A4 2300 تومان جنسهای قابل چاپ : تحریر
80 گرم / تحریر 100 گرم / گلاسه 135 گرمی / گلاسه 200 گرمی / گلاسه 250
گرمی در قسمت توضیحات نوع جنس را مشخص نمایید
چاپ دیجیتال رنگی یکرو A3 2400 تومان جنسهای قابل چاپ : تحریر
80 گرم / تحریر 100 گرم / گلاسه 135 گرمی / گلاسه 200 گرمی / گلاسه 250
گرمی در قسمت توضیحات نوع جنس را مشخص نمایید
چاپ دیجیتال رنگی دورو A3 3400 تومان جنسهای قابل چاپ : تحریر
80 گرم / تحریر 100 گرم / گلاسه 135 گرمی / گلاسه 200 گرمی / گلاسه 250
گرمی در قسمت توضیحات نوع جنس را مشخص نمایید
چاپ دیجیتال
ورقی رنگی ( ویژه کاغذ های تحریرو کتان )
   
چاپ رنگی تحریر 80 گرمی یکرو
A4
1000 تومان حداقل تعداد قابل چاپ = 5
برگ
چاپ رنگی تحریر 80 گرمی دورو
A4
1000 تومان حداقل تعداد قابل چاپ = 5
برگ
چاپ رنگی تحریر 80 گرمی یکرو
A3
1000 تومان حداقل تعداد قابل چاپ = 5
برگ
چاپ رنگی تحریر 80 گرمی دورو
A3
1500 تومان حداقل تعداد قابل چاپ = 5
برگ
چاپ رنگی تحریر 100 گرمی یکرو
A4
1000 تومان حداقل تعداد قابل چاپ = 5
برگ 
چاپ رنگی تحریر 100 گرمی دورو
A4
1000 تومان حداقل تعداد قابل چاپ = 5
برگ
چاپ رنگی تحریر 100 گرمی یکرو
A3
1500 تومان حداقل تعداد قابل چاپ = 5
برگ
چاپ رنگی تحریر 100 گرمی دورو
A3
2100 تومان حداقل تعداد قابل چاپ = 5
برگ
پاکت نامه 11*22 سانتیمتری چاپ
رنگی
500 تومان با قابلیت چاپ روی درب
پاکت چاپ 4 رنگ حداقل تعداد قابل چاپ = 5 برگ
چاپ تراکت
ریسوگراف
   
تراکت ریسو A6 یکرو کاغذ
رنگی(بسته 1000 عددی)
26000 تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و
قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد.
تراکت ریسو A6 یکرو کاغذ
سفید(بسته 1000 عددی)
27500 تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و
قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد.
تراکت ریسو A6 یکرو کاغذ
رنگی(بسته 2000 عددی)
30000 تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و
قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد.
تراکت ریسو A6 یکرو
کاغذسفید(بسته 2000 عددی)
31000 تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و
قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد.
تراکت ریسو A6 دورو کاغذ
رنگی(بسته 1000 عددی)
27000 تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و
قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد.
تراکت ریسو A6 دورو کاغذ
سفید(بسته 1000 عددی)
28000 تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و
قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد.
تراکت ریسو A6 دورو کاغذ
رنگی(بسته 2000 عددی)
33000 تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و
قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد.
تراکت ریسو A6 دورو
کاغذسفید(بسته 2000 عددی)
34000 تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و
قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد.
تراکت ریسو A5 یکرو کاغذ
رنگی(بسته 1000 عددی)
30000 تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و
قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد.
تراکت ریسو A5 یکرو
کاغذسفید(بسته 1000 عددی)
32000 تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و
قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد
تراکت ریسو A5 یکرو
کاغذرنگی(بسته 2000 عددی)
40000 تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و
قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد
تراکت ریسو A5 یکرو
کاغذسفید(بسته 2000 عددی)
43000 تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و
قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد.
تراکت ریسو A5 دورو کاغذ
رنگی(بسته 1000 عددی)
35000 تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و
قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد.
تراکت ریسو A5 دورو
کاغذسفید(بسته 1000 عددی)
35000 تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و
قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد.
تراکت ریسو A5 دورو کاغذ
رنگی(بسته 2000 عددی)
45000 تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و
قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد.
تراکت ریسو A5 دورو
کاغذسفید(بسته 2000 عددی)
47000 تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و
قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد.
تراکت ریسو A4یکرو کاغذ
رنگی(بسته 1000 عددی)
40000 تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و
قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد.
تراکت ریسو A4یکرو
کاغذسفید(بسته 1000 عددی)
43000 تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و
قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد
تراکت ریسو A4دورو کاغذ
رنگی(بسته 1000 عددی)
50000 تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و
قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد.
تراکت ریسو A4دورو کاغذ
سفید(بسته 1000 عددی)
53000 تومان رنگ چاپ مشکی میباشد و
قابلیت تغییر رنگ به رنگهای آبی و قرمز وجود دارد
چاپ مستقیم
روی سی دی / دی وی دی
   
رایت سی دی / DVD بسته به تعداد  
چاپ مستیم روی سی دی بسته به تعداد  
ست اداری    
ست تک رنگ 80 گرم تحریر 205000
تومان
این مجموعه شامل 1000 عدد
پاکت نامه + 1000 عدد سربرگ A4 و 2000 عدد یادداشت سایز 14*10 می باش
د
ست 2 رنگ 80 گرم تحریر 240000
تومان
این مجموعه شامل 1000 عدد
پاکت نامه + 1000 عدد سربرگ A4 و 2000 عدد یادداشت سایز 14*10 می باشذ
ست 4 رنگ 80 گرم تحریر 290000
تومان
این مجموعه شامل 1000 عدد
پاکت نامه + 1000 عدد سربرگ A4 و 2000 عدد یادداشت سایز 14*10 می باشذ
چاپ لارج
فرمت (بنر ، فلکس ، استیکر )
   
بنر معمولی 12500
تومان
عرض کمتر از یک متر ، یک
متر محاسبه می شود تعداد پانچ را مشخص کنید و محل قرار گیری آنرا در قسمت
توضیحات مشخص نمایید حتما متراژ فایل را در قسمت تعداد وارد نمایید . به
عنوان مثال 2متر در یک متر را 1*2 وارد نمایید چنانچه در محاسبه متراژ
مشکلی دارید قبل از ارسال فایل مراتب را تلفنی اعلام فرمایید .
بنر درجه یک چاپ ایندور 10 انس 23000
تومان
 
فلکس استار کره ای 2 تا 3 روز
40000
تومان
عرض کمتر از یک متر ، یک
متر محاسبه می شود در صورت نیاز به پانج تعداد پانچ را مشخص کنید و محل
قرار گیری آنرا در قسمت توضیحات مشخص نمایید حتما متراژ فایل را در قسمت
تعداد وارد نمایید . چنانچه در محاسبه متراژ مشکلی دارید قبل از ارسال فایل
مراتب را تلفنی اعلام فرمایید .
تعویض روکش فلکس 45000
تومان
 
بنر با کلاف و روکش 100000
تومان
 
چاپ فلکس با کلاف و روکش 130000
تومان
 
مش 40000
تومان
 
استیکر 35000
تومان
 
استیکر ایندو 45000
تومان
 
نصب استیکر 50000
تومان
 
تابلو تمام شده و فلکس 250000
تومان
(شامل مهتابی، چاپ، روکش،
سیم کشی)
تابلو LED 850000
تومان
 
تابلو چلینیوم 195000
تومان
 
نصب تابلو چلینیوم   کل فاکتور 15% تومان
فاکتور    
A6 NCR دسته 10 تایی 500 شماره
2 نسخه ای
55000
تومان
کاربن دار
A5 NCR دسته 10 تایی 500 شماره
2 نسخه ای
70000
تومان
کاربن دار
A4 NCR دسته 10 تایی 500 شماره
2 نسخه ای
100000
تومان
کاربن دار
A6 NCR دسته 20 تایی 1000
شماره 2 نسخه ای
80000
تومان
کاربن دار
A5 NCR دسته 20 تایی 1000
شماره 2 نسخه ای
115000
تومان
کاربن دار
A4 NCR دسته 20 تایی 1000
شماره 2 نسخه ای
190000
تومان
کاربن دار
تحریر تک رنگ A6 (دسته 10 تایی
500 شماره دو نسخه ای)
50000
تومان
عدم چاپ ترام (بدون سیاه
روشن)
تحریر تک رنگ A5 (دسته 10 تایی
500 شماره دو نسخه ای)
60000
تومان
عدم چاپ ترام (بدون سیاه
روشن)
تحریر تک رنگ A4 (دسته 10 تایی
500 شماره دو نسخه ای)
75000
تومان
عدم چاپ ترام (بدون سیاه
روشن)
تحریر تک رنگ A6 (دسته 20 تایی
1000 شماره دو نسخه ای)
75000
تومان
عدم چاپ ترام (بدون سیاه
روشن)
تحریر تک رنگ A5 (دسته 20 تایی
1000شماره دو نسخه ای)
90000
تومان
عدم چاپ ترام (بدون سیاه
روشن)
تحریر تک رنگ A4 (دسته 20 تایی
1000 شماره دو نسخه ای)
140000
تومان
عدم چاپ ترام (بدون سیاه
روشن)
سربرگ    
سربرگ A4 هزار عددی 80 گرم
افست تک رنگ
95000
تومان
نوع کاغذ : تحریر 80
گرم     نوع چاپ : افست رنگهای قابل چاپ : تمامی رنگها
پاکت نامه    
پاکت آماده ملخی ساده سفید چاپ
ریسو رنگ مشکی
80000
تومان
 
پاکت ملخی لبه رنگی چاپ
دیجیتال
950
تومان
 
پاکت آماده ملخی لبه رنگی چاپ
ریسو
85000
تومان
 
پاکت ملخی سفید چاپ دیجیتال 900
تومان
 
پاکت نامه ملخی افست تک
رنگ(آماده)
110000
تومان
 
پاکت نامه ملخی افست دو
رنگ(آماده)
140000
تومان
 
پاکت نامه ملخی افست چهار رنگ
215000
تومان
 
پاکت نامه A4 آماده کاغذی چاپ
ریسو
130000
تومان
 
پاکت نامه A4 آماده کاغذی چاپ
دیجیتال
85000
تومان
 
پاکت نامه A4 چاپ افست تک رنگ
کاغذ+پاکت سازی
195000
تومان
 
پاکت نامه A4 چاپ افست دو رنگ
کاغذ+پاکت سازی
225000
تومان
 
پاکت نامه A4 چاپ افست چهار
رنگ کاغذ+پاکت سازی
275000
تومان
 
پاکت نامه A4 چاپ افست تک رنگ
مقوا+پاکت سازی
265000
تومان
 
پاکت نامه A4 چاپ افست دو رنگ
مقوا+پاکت سازی
285000
تومان
 
پاکت نامه A4 چاپ افست چهار
رنگ مقوا+پاکت سازی
345000
تومان
 
پاکت نامه A5 آماده کاغذی چاپ
ریسو
95000
تومان
 
پاکت نامه A5 آماده کاغذی چاپ
دیجیتال
1200
تومان
 
پاکت نامه A5 چاپ افست تک رنگ
کاغذ+پاکت سازی (بسته 1000 عددی)
160000
تومان
 
پاکت نامه A5 چاپ افست تک رنگ
کاغذ+پاکت سازی (بسته 2000 عددی)
220000
تومان
 
پاکت نامه A5 چاپ افست دو رنگ
کاغذ+پاکت سازی (بسته1000 عددی)
185000
تومان
 
پاکت نامه A5 چاپ افست دو رنگ
کاغذ+پاکت سازی (بسته2000 عددی)
250000
تومان
 
پاکت نامه A5 چاپ افست چهار
رنگ کاغذ+پاکت سازی (بسته1000 عددی)
235000
تومان
 
پاکت نامه A5 چاپ افست چهار
رنگ کاغذ+پاکت سازی (بسته2000 عددی)
295000
تومان
 
پاکت نامه A5 چاپ افست تک رنگ
مقوا+پاکت سازی (بسته 1000 عددی)
195000
تومان
 
پاکت نامه A5 چاپ افست تک رنگ
مقوا+پاکت سازی (بسته 2000 عددی)
295000
تومان
 
پاکت نامه A5 چاپ افست دو رنگ
مقوا+پاکت سازی (بسته 1000 عددی)
235000
تومان
 
پاکت نامه A5 چاپ افست دو رنگ
مقوا+پاکت سازی (بسته 2000 عددی)
330000
تومان
 
پاکت نامه A5 چاپ افست چهار
رنگ مقوا+پاکت سازی (بسته 1000 عددی)
285000
تومان
 
پاکت نامه A5 چاپ افست چهار
رنگ مقوا+پاکت سازی (بسته 2000 عددی)
380000
تومان
 
سرنسخه
پزشکی
   
سرنسخه پزشکی A5 هزار عددی
55000
تومان
ابعاد 22* 14.5 / نوع چاپ
: ریسو گراف رنگهای قابل چاپ : مشکی / قرمز / آبی سورمه ای خدمات :  چاپ +
سرچسب
سرنسخه پزشکی A5 دو هزار عددی 65000
تومان
ابعاد 22* 14.5 / نوع چاپ
: ریسو گراف رنگهای قابل چاپ : مشکی / قرمز / آبی سورمه ای خدمات :  چاپ +
سرچسب
Back to Top

کلیه حقوق محفوظ و متعلق به شرکت فناوری اطلاعات رستاک سپنتا ( ایران آگهی ) میباشد
میزبانی شده توسط تتیس هاست .
آدرس شرکت : اصفهان ، خیابان چهارباغ بالا ، خیابان نیکبخت ، جنب دادگستری ، مجتمع اداری نیکبخت ، طبقه ششم ، واحد 317
تلفن واحد فروش : 36612973- 031 الی 4 تلفن مستقیم : 09133011753